Sirarstvo Pirnat CGP

​Projekt: oblikovanje znaka, etiket, avtografike
Naročnik: Sirarstvo Pirnat
Leto izdelave: 2018
Foto Siol.net: Ana Kovač​